آب و هوا
اوقات شرعی
آماربازدید
صفحه اصلی
ایمیل
شهرداری منطقه ۵ ارومیه

 

آقای فرخ عبدی

تحصیلات:

لیسانس: مهندسی کشاورزی

فوق لیسانس: مدیریت شهری

دانشجوی ترم سه دکتراDBA

رزومه مدیریتی:

معاون سازمان زیباسازی(1388-1390)

ریاست سازمان زیبا سازی(1390-1394)

عناوین شغلی:

عضو شورای فرهنگی شهرداری(1392-1394)

دبیرشورای نامگذاری شورای محترماسلامی شهر ارومیه(1390-1394)

عضو شورای اداری شهرداری(1390-1394)

عضو شورای معاونین

خدمات شهری
خدمات شهری به عنوان ابزار مديريت توسعه شهری و عامل اصلی تداوم حيات شهری است که بدون آن زندگی شهروندان از فعاليت باز می‌ماند. پراکنش بهينه و اصولی آن منطبق با خواست مردم در فرآيند برنامه‌ريزی شهری از اهميت زيادی برخوردار است. بر اين اساس، تحليل پراکنش مکانی خدمات شهری به عنوان مهم‌ترين هدف پژوهش حاضر مطرح است. در اين پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه-ای، مراجعه به سازمان‌های مربوطه، مشاهدات ميدانی و پرسشنامه به تحليل و ارزيابی خواست ساکنان محلات مختلف شهری در زمينه خدمات شهری پرداخته شده که با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که؛ در توزيع خدمات شهری (در ايجاد و توسعه خدمات) مردم مشارکت اندکی داشته‌اند و همچنين شهرداری و ساير سازمان‌های مرتبط با خدمات شهری نيز هيچ گونه نظر سنجی از مردم در زمينه کمبود خدمات شهری در شهر استهبان انجام نداده‌اند و خدمات شهری نياز مردم شهر را در حد کمی برآورده ساخته است. بنابراين، می‌توان نتيجه گرفت که در توزيع خدمات شهری به خواست مردم توجه نشده است. در پايان اين تحقيق راهکارهايی جهت توزيع عادلانه خدمات شهری به منظور استفاده مطلوب‌تر شهروندان از انواع خدمات شهری و رفاه آن‌ها ارائه گرديده است.

خدمات منطقه 5

 

لینک های اصلی شهرداری

لینک های اصلی شهرداری

 

معرفی،ارتباط،شرایط و تعهدات

معرفی،ارتباط،شرایط و تعهدات
دی ان ان